Thứ Sáu, 21 tháng 3, 2014

Fujiko F. Fujio, Doraemon 1

Hold on, Nobita-kun, I'll come rescue you.

Life Quotes And Sayings by Fujiko F. Fujio, Doraemon 1

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét