Thứ Hai, 31 tháng 3, 2014

Bob Marley

In the high tide or low tide, I'm gonna be your friend... I'm gonna be your friend!

Life Quotes And Sayings by Bob Marley

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét