Thứ Tư, 26 tháng 3, 2014

George Lucas, Star Wars Episode IV: A New Hope

We’re a couple of shooting stars, Biggs, and we’ll never be stopped.

Life Quotes And Sayings by George Lucas, Star Wars Episode IV: A New Hope

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét