Thứ Sáu, 28 tháng 3, 2014

George R.R. Martin, A Game of Thrones

When the snows fall and the white winds blow, the lone wolf dies but the pack survives.

Life Quotes And Sayings by George R.R. Martin, A Game of Thrones

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét