Thứ Hai, 24 tháng 3, 2014

Sylvia Plath

We should meet in another life, we should meet in air, me and you.

Life Quotes And Sayings by Sylvia Plath

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét