Thứ Tư, 26 tháng 3, 2014

John Churton Collins

In prosperity our friends know us; in adversity we know our friends.

Life Quotes And Sayings by John Churton Collins

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét