Thứ Tư, 26 tháng 3, 2014

Diane Von Furstenberg

When a woman becomes her own best friend life is easier.

Life Quotes And Sayings by Diane Von Furstenberg

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét