Thứ Năm, 27 tháng 3, 2014

Aristotle

A friend to all is a friend to none.

Life Quotes And Sayings by Aristotle

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét