Thứ Sáu, 28 tháng 3, 2014

Malcolm Forbes

The art of conversation lies in listening

Life Quotes And Sayings by Malcolm Forbes

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét