Thứ Tư, 26 tháng 3, 2014

John Holmes

There is no exercise better for the heart than reaching down and lifting people up.

Life Quotes And Sayings by John Holmes

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét