Thứ Hai, 31 tháng 3, 2014

Katie MacAlister, Sex and the Single Vampire

Roxy, stop being so obnoxious!" -Joy
"I'm never obnoxious; I'm just concerned." -Roxy

Life Quotes And Sayings by Katie MacAlister, Sex and the Single Vampire

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét