Thứ Bảy, 29 tháng 3, 2014

Chuck Palahniuk, Fight Club

It's not love or anything, but I think I like you, too.

Life Quotes And Sayings by Chuck Palahniuk, Fight Club

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét