Thứ Tư, 26 tháng 3, 2014

P.G. Wodehouse

There is no surer foundation for a beautiful friendship than a mutual taste in literature.

Life Quotes And Sayings by P.G. Wodehouse

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét