Thứ Bảy, 15 tháng 3, 2014

Stephen Richards

The most valuable gift you can receive is an honest friend.

Life Quotes And Sayings by Stephen Richards

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét