Thứ Năm, 13 tháng 3, 2014

Sarah Dessen, Someone Like You

Life is an awful, ugly place to not have a best friend.

Life Quotes And Sayings by Sarah Dessen, Someone Like You

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét