Thứ Bảy, 15 tháng 3, 2014

Richard Paul Evans, Lost December

Sometimes its not the strength but gentleness that cracks the hardest shells.

Life Quotes And Sayings by Richard Paul Evans, Lost December

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét