Thứ Ba, 18 tháng 3, 2014

P.C. Cast

If you have good friends, no matter how much life is sucking , they can make you laugh.

Life Quotes And Sayings by P.C. Cast

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét