Thứ Ba, 18 tháng 3, 2014

Michelangelo Saez, Zori 2ª Parte

Better a friend to all his weight in gold.

Life Quotes And Sayings by Michelangelo Saez, Zori 2ª Parte

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét