Chủ Nhật, 16 tháng 3, 2014

Meredith Ann Pierce, Dark Moon

I’ll not let the pair of you charge boldly into wolves’ teeth without me alongside

Life Quotes And Sayings by Meredith Ann Pierce, Dark Moon

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét