Thứ Năm, 13 tháng 3, 2014

Marlene Dietrich

It's the friends you can call up at 4 a.m. that matter.

Life Quotes And Sayings by Marlene Dietrich

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét