Thứ Tư, 12 tháng 3, 2014

Mark Twain

Good friends, good books, and a sleepy conscience: this is the ideal life.

Life Quotes And Sayings by Mark Twain

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét