Thứ Tư, 19 tháng 3, 2014

J.M. Darhower, Sempre

I'm not that bad,” he said. “I'm rich, popular. I have a sense of humor. I'm good looking, and not to mention I have a really big—

Life Quotes And Sayings by J.M. Darhower, Sempre

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét