Thứ Sáu, 14 tháng 3, 2014

Helen Keller

I would rather walk with a friend in the dark, than alone in the light.

Life Quotes And Sayings by Helen Keller

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét