Thứ Tư, 12 tháng 3, 2014

Elbert Hubbard

A friend is someone who knows all about you and still loves you.

Life Quotes And Sayings by Elbert Hubbard

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét