Thứ Bảy, 15 tháng 3, 2014

Aristotle

What is a friend? A single soul dwelling in two bodies.

Life Quotes And Sayings by Aristotle

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét