Thứ Hai, 17 tháng 3, 2014

Abraham Lincoln

Do I not destroy my enemies when I make them my friends?

Life Quotes And Sayings by Abraham Lincoln

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét