Thứ Sáu, 14 tháng 3, 2014

A.A. Milne

Promise me you'll always remember: You're braver than you believe, and stronger than you seem, and smarter than you think.

Life Quotes And Sayings by A.A. Milne

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét