Thứ Sáu, 18 tháng 4, 2014

Thomas F. Shubnell

You can't overdose on friends, only enemies.

Life Quotes And Sayings by Thomas F. Shubnell

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét