Thứ Ba, 22 tháng 4, 2014

Frances Ward Weller

A friend can tell you things you don't want to tell yourself

Life Quotes And Sayings by Frances Ward Weller

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét