Thứ Hai, 21 tháng 4, 2014

Leo Buscaglia

A single rose can be my garden; a single friend, my world.

Life Quotes And Sayings by Leo Buscaglia

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét