Thứ Sáu, 25 tháng 4, 2014

Santosh Kalwar, Quote Me Everyday

My friends are everything without me but I am nothing without my friends.

Life Quotes And Sayings by Santosh Kalwar, Quote Me Everyday

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét