Thứ Bảy, 26 tháng 4, 2014

Sophie Kinsella, Can You Keep a Secret?

A real relationship is two-way.

Life Quotes And Sayings by Sophie Kinsella, Can You Keep a Secret?

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét