Thứ Tư, 23 tháng 4, 2014

Carroll Bryant

I don't like to give up on people when they need someone not to give up on them.

Life Quotes And Sayings by Carroll Bryant

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét