Thứ Hai, 21 tháng 4, 2014

C.J. Langenhoven

Friends should be like books, few, but hand-selected.

Life Quotes And Sayings by C.J. Langenhoven

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét