Thứ Hai, 28 tháng 4, 2014

Abraham Lincoln

The better part of one's life consists of his friendships.

Life Quotes And Sayings by Abraham Lincoln

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét