Thứ Bảy, 19 tháng 4, 2014

Santosh Kalwar

Friendship is selfless love, care, respect, and honor not a profitable opportunity.

Life Quotes And Sayings by Santosh Kalwar

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét