Thứ Ba, 29 tháng 4, 2014

Julie Kagawa, The Lost Prince

Care to join me, Goodfellow?”
“Oh, ice-boy. A moonlight stroll with you? Do you even have to ask?

Life Quotes And Sayings by Julie Kagawa, The Lost Prince

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét