Thứ Sáu, 25 tháng 4, 2014

Harry S. Truman

You want a friend in this city? [Washington, DC.] Get a dog!

Life Quotes And Sayings by Harry S. Truman

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét