Thứ Sáu, 11 tháng 4, 2014

Sylvia Massara

Unconditional love is the greatest gift of all" ~ The Soul Bearers, by Sylvia Massara

Life Quotes And Sayings by Sylvia Massara

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét