Thứ Sáu, 11 tháng 4, 2014

Frank Crane

A friend is someone with whom you dare to be yourself.

Life Quotes And Sayings by Frank Crane

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét