Thứ Sáu, 11 tháng 4, 2014

Leila Howland, Nantucket Blue

Without a best friend to tell stories to, it almost didn't matter if they even happened.

Life Quotes And Sayings by Leila Howland, Nantucket Blue

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét