Thứ Sáu, 11 tháng 4, 2014

Dorothy Parker

Constant use had not worn ragged the fabric of their friendship.

Life Quotes And Sayings by Dorothy Parker

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét