Thứ Năm, 10 tháng 4, 2014

Epicurus

The noble soul occupies itself with wisdom and friendship.

Life Quotes And Sayings by Epicurus

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét