Thứ Hai, 7 tháng 4, 2014

Waqar Ahmed

Friendship is delicate as a glass, once broken it can be fixed but there will always be cracks

Life Quotes And Sayings by Waqar Ahmed

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét