Thứ Sáu, 4 tháng 4, 2014

W. Somerset Maugham

When you choose your friends, don't be short-changed by choosing personality over character.

Life Quotes And Sayings by W. Somerset Maugham

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét