Thứ Hai, 14 tháng 4, 2014

Santosh Kalwar

If you claim to be a real friend then be real in your soul. If you claim to be fake then be an enemy instead.

Life Quotes And Sayings by Santosh Kalwar

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét