Thứ Hai, 21 tháng 4, 2014

Paulo Coelho

Close cycles. Not because of pride or arrogance, but because that no longer fits your life

Life Quotes And Sayings by Paulo Coelho

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét