Thứ Ba, 15 tháng 4, 2014

J.R.R. Tolkien, The Lord of the Rings

A hunted man sometimes wearies of distrust and longs for friendship.

Life Quotes And Sayings by J.R.R. Tolkien, The Lord of the Rings

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét