Thứ Sáu, 11 tháng 4, 2014

J.R. Ward, Lover Revealed

You're such a pain in the ass. (Butch)
Said the SIG to the Glock. (V)

Life Quotes And Sayings by J.R. Ward, Lover Revealed

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét