Thứ Sáu, 18 tháng 4, 2014

John Marsden, Circle of Flight

The only true test of friendship is the time your friend spends on you.

Life Quotes And Sayings by John Marsden, Circle of Flight

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét